Čemu je namenjena inventura?

Inventura je namenjena izvedbi popisa osnovnih sredstev in obveznosti do njihovih virov. V kolikor se ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom je pravna oseba v prekršku. Iz Zakona o računovodstvu (ZR) izhaja, da se v tem primeru pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo od 417,29 EUR do 25.037.53 EUR. Ker se bliža konec leta z njim pa tudi zaključek poslovnega leta, pravočasno poskrbite za popis sredstev.

Kdaj se opravi inventura?

Popis sredstev ali inventura se obvezno opravi ob koncu leta. Pravne osebe opravijo popis praviloma po stanju na dan 31. decembra. Izjemoma se opravi inventura tudi med letom in sicer ob statusnih spremembah, prenehanju in v drugih primerih, določenih z zakonom. Podjetje lahko sklene, da se knjige, filmi, fotografije, arhivsko gradivo, kulturni spomeniki, predmeti muzejske vrednosti, likovne umetnine ter predmeti, ki so posebej zavarovani kot naravne in druge znamenitosti, ne popisujejo vsako leto. Vendar v slednjem primeru obdobje med zaporednima popisoma ne sme biti daljše od petih let.

Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne osebe. Slednje lahko v obliki pravilnika. Notranji akt o inventuri ureja celoten postopek, v katerem se določi:

 1. kako se opravi inventura (načini za popis sredstev),
 2. kdaj se opravi inventura (roki za popis sredstev),
 3. kako se uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim,
 4. kdaj se uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim,
 5. obveznosti do virov sredstev,
 6. tehniko popisa,
 7. likvidacijo ugotovljenih presežkov ali primanjkljajev.

Za katera sredstva se opravlja inventura?

Popisujejo se vsa sredstva ter obveznosti do virov sredstev. Sem sodijo:

 1. neopredmetena sredstva (naložbe v patente, licence, koncesije, blagovne znamke ipd.)
 2. dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
 3. opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, biološka sredstva, oprema, drobni inventar),
 4. naložbene nepremičnine,
 5. denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice in vrednotnice,
 6. denarna sredstva na računih,
 7. kratkoročne časovne razmejitve,
 8. terjatve in obveznosti,
 9. finančna naložbe, dana posojila in prejeta posojila,
 10. dolgoročne rezervacije in dolgoročno razmejeni prihodki,
 11. sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah,
 12. neplačani odhodki in neplačani prihodki,
 13. splošni in rezervni sklad,
 14. zunajbilančne postavke,
 15. popis kapitala.

Po popisu posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov se sestavi poročilo o popisu.

Vir: data.si

 

Agencija SPIN vsako leto poskrbi za dejansko stanje popisa in s tem skrbi za nemoteno poslovanje podjetja. Odpiranje, nakup podjetij, virtualna pisarna ter delovna dovoljenja so le del asortimana, ki ga uspešno tržimo in s tem pomagamo fizičnim ter pravnim osebam do uresničitve ciljev.

Za več informacij smo vam na voljo na spletni strani www.agencijaspin.si ter telefonski številki 070 77 77 65.

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.