Namenjen je zagotavljanju rasti in razvoju mikro, malih in srednje velikih podjetij. Gre za produkt, ki je že stalnica med razpisi v slovenskem prostoru.

Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem – ali so s tem mišljeni tudi s.p.-ji?

Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), s sedežem v Republiki Sloveniji. To pomeni, da za ta kredit lahko kandidirajo tudi samostojni podjetniki. Pogoje je, da vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavno knjigovodstvo in predložijo letno poročilo na AJPES.

Za kakšen namen lahko porabim kredit?

Kredit je dovoljeno porabiti za naslednje stroške:

 • obratna sredstva:
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za pače(neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane med delom.
 • materialne investicije: nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in obnove ali nakupa objekta.  Strošek investicije v zemljišče lahko predstavlja največ 10% upravičenih stroškov investicije. Slednje v preksi pomeni, da zgolj nakup zemljišča ni upravičen strošek.
 • nematerialne investicije: prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic in licenc.

Kredit ni dovoljeno porabiti za nakup cestno transportnih sredstev. To so vsa prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.

Kdaj s.p. izpolnjuje pogoj 1 zaposlene osebe?

Eden izmed pogojev je, da podjetje zaposluje vsaj 1 osebo za polni delovni čas (na zadnji dan preteklega meseca pred prijavo).  V primeru s.p. se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas – torej, če je to edina podlaga za zavarovanje. Vsem s.p.-jem svetujemo, da pri svojemu računovodskem servisu preverijo, ali ta pogoj izpolnjujejo.

Od česa je še odvisno ali bo podjetju kredit odobren?

Vlagatelji morajo biti pozorni še na izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • pridobitev pozitivnega bančnega sklepa s strani poslovne banke pred prijavo na javni razpis,
 • izpolnjevanje pogoja kapitalske ustreznosti,
 • doseganje ustreznega finančnega kazalnika “finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja”,
 • poravnane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,
 • kakovostno in v skladu s točkovanjem pripravljene finančne projekcije,
 • kakovostni poslovni načrt, trženjska analiza in izkazan zagotovljen trg,
 • predložitev relevantnih prilog in dokazil.

Vir: data.si

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.