Reševanje sporov po mirni poti

V sodobni družbi se zaradi pomanjkljivosti, ki jih prinašajo sodni postopki, pa tudi zaradi vse večje ozaveščenosti ljudi o reševanju konfliktov skozi pogovor, čedalje bolj uveljavljajo načini reševanja sporov po mirni poti, tudi izven sodnih prostorov.

Eden izmed teh načinov je mediacija. Mediacija je neformalen postopek, ki ga vodi strokovno usposobljena nepristranska in nevtralna oseba (mediator) in ki skuša skozi pogovor sprtim strankam pomagati do zanje zadovoljive rešitve.

Izvajalci mediacij

Čeprav se glavnina mediacijskih postopkov opravlja v okviru sodišč, jih lahko opravljajo tudi zunanji izvajalci. Mediacija kot strokovno voden postopek mirnega reševanja sporov, ki jo izvajajo posebej usposobljeni strokovnjaki (pravniki, psihologi, socialni delavci ipd.) je bila uzakonjena leta 2008, s t. i. Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, vendar so določbe tega zakona precej ohlapne, prav tako je opredelitev »v civilnih in gospodarskih zadevah« preozka. V Republiki Sloveniji je mediacija v večini sodnih sporov priporočen ali celo obvezen predhoden postopek, ki ga strankam kot prvo opcijo ponudi sodišče, vendar jo v praksi omejujeta precejšnje nezaupanje strank in manj prijazni pogoji za njeno izvajanje. Zato v mnogih sodnih sporih do mediacije sploh ne pride. Nedvomno tudi zaradi slabega poznavanja njenih prednosti, o katerih je širša javnost premalo poučena.

Prednost mediacij, ki se izvajajo izven sodnih prostorov, pa so predvsem v tem, da je v postopku navadno rešitev spora hitrejša (običajno zadostuje nekaj srečanj, včasih pa že celo eno samo ali dve) in učinkovita, cenovno ugodna, hkrati pa so tudi udeleženci, ki skupno vplivajo na vsebino rešitve, bolj zadovoljni, kajti bistvo mediacije je doseči zaključek, pri katerem zmagajo vsi sprti udeleženci na način, da se sprejme rešitev, ki je za vse udeležence najbolj sprejemljiva ter zadovoljiva. Pri mediaciji se spor rešuje po principu »reševanja problema« in ne po principu »tekmovalnosti in nasprotovanja«, kot je značilno za sodno reševanje.

 

Zakaj so mediacije v okviru sodišč v večini primerov neuspešne, medtem ko ponudniki, ki se ukvarjajo z mediacijami, dosegajo za stranke zelo zadovoljive rezultate, pa si lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

Peter Felicijan Zorko, univ. dipl. prav. z opravljenim izobraževanjem za mediatorja

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.