Mediacija kot postopek reševanja sporov ?

Sodobna družba in pravo poznata dva zakonita načina reševanja sporov – sodnega in zunajsodnega (ali alternativnega).

Kontaktirajte nas!

Pod prvo štejemo reševanje sporov v obliki tožb in zahtevkov pred sodnimi organi. Sodniki morajo v okviru tožbenih zahtevkov (navedkov) z natančnim poznavanjem in vpetostjo v pravne morme reševati spore, ki jih preko svojih pooblaščencev ali zagovornikov (odvetnikov) vlagajo posamezniki ali pravni organi. Rešitev sodnega spora se praviloma zaključi s sodbo.

Kot izvensodno oziroma alternativno reševanje sporov pa poznamo arbitražo in mediacijo .

Pri arbitražah navadno vsaka izmed strank izbere svojega arbitra (razsodnika v sporih), ki jima (ali jim) predseduje predsednik arbitražnega razsodišča. Arbitra za vsako od strank podajata(jo) svoje argumente. Na podlagi pretehtanja argumentov izda arbitražno razsodišče svojo odločbo, vendar pri odločanju ni v tolikšni meri vezano na pravne norme kot sodišče, temveč arbitri odločajo tudi na podlagi moralnih norm, pravnih običajev, mednarodnih sporazumov itd.

Mediacija (pomiritev, posredovanje, konsiliacija idr.) pa je način reševanja sporov, pri katerem ni sodnika niti arbitra. Sprti strani si poljubno izbereta povsem nepristranskega in neodvisnega mediatorja, ki jima skozi pogovor skuša na nevtralen način pomagati pri razrešitvi njunega spora.

Trdimo lahko, da je mediacija stara toliko kot človeštvo in da je igrala pomembno vlogo pri razreševanju konfliktov skozi celoten razvoj človeške družbe (čeprav se ni imenovala s tem izrazom). Ljudje so se vedno »radi prepirali«. Pri Slovencih npr. je bilo od nekdaj v navadi, da se radi pravdaj(m)o za vsako malenkost, medtem ko v nekaterih drugih kulturah prihod na sodišče pomeni celo sramotno dejanje in znak slabih pogajalskih sposobnosti. Določene oblike »mediacije« so se v našem prostoru izvajale v ne tako daljni preteklosti, ko so v krajevnih skupnostih delovali t. i. »poravnalni sveti«, ki so jih sestavljali moralno ugledni in zaupanja vredni predstavniki skupnosti.

Mediacija kot strokovno voden postopek mirnega reševanja sporov, ki jo izvajajo posebej usposobljeni strokovnjaki (pravniki, psihologi, socialni delavci ipd.) je bila uzakonjena leta 2008, s t. i. Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, vendar so določbe tega zakona precej ohlapne, prav tako je opredelitev »v civilnih in gospodarskih zadevah« preozka. V Republiki Sloveniji je mediacija v večini sodnih sporov priporočen ali celo obvezen predhoden postopek, ki ga strankam kot prvo opcijo ponudi sodišče, vendar jo v praksi omejujeta precejšnje nezaupanje strank in manj prijazni pogoji za njeno izvajanje. Zato v mnogih sodnih sporih do mediacije sploh ne pride. Nedvomno tudi zaradi slabega poznavanja njenih prednosti, o katerih je širša javnost premalo poučena.

Mediacija se v Sloveniji izvaja kot :

  • sodišču pridružena mediacija neposredno v okviru sodišč,
  • sodiščem povezan program (če je izvajalec mediacije tretja oseba kot zunanji izvajalec),
  • povsem samostojna dejavnost, ki jo opravljajo za to usposobljeni izvajalci (posamezniki ali organizacije …).

Cilj mediacije na sodišču je, da se stranke med seboj poravnajo glede sporne zadeve. Osredotoča se zgolj na samo sporno zadevo in poskuša (žal kar se da hitro) razrešiti spor »po mirni poti«, da vsaka izmed strank dobi nekaj.

Sodobne oblike t. i. alternativnih nesodnih reševanj sporov so se razvile predvsem zaradi slabosti, ki se pojavljajo v sodnih postopkih.

Slabosti reševanja sporov po sodni poti so predvsem v tem, da je sodni postopek formalističen, manj oseben, zaključek rešitve spora pa mora biti vedno v mejah tožbenega zahtevka. Sam postopek je osredotočen zgolj na zaključek spornega razmerja z izdajo sodne odločbe. To pa mnogokrat ne pomeni dejanske rešitve spornega razmerja in spor neredko še zaostri. Sodni postopki so tudi dolgotrajnejši (kar pomeni za stranke tudi dlje časa čustveno obremenjujoči) in precej dražji.

Prednost mediacij, ki se izvajajo izven sodnih prostorov, pa so predvsem v tem, da je v postopku navadno rešitev spora hitrejša (običajno zadostuje nekaj srečanj, včasih pa že celo eno samo ali dve) in učinkovita, cenovno ugodna, hkrati pa so tudi udeleženci, ki skupno vplivajo na vsebino rešitve, bolj zadovoljni, kajti bistvo mediacije je doseči zaključek, pri katerem zmagajo vsi sprti udeleženci na način, da se sprejme rešitev, ki je za vse udeležence najbolj sprejemljiva ter zadovoljiva. Pri mediaciji se spor rešuje po principu »reševanja problema« in ne po principu »tekmovalnosti in nasprotovanja«, kot je značilno za sodno reševanje.

Mediacija ni konkurenca sodišču !

Njena pomembna vloga je namreč razbremenitev sodišč in sodnikov, ki lahko posledično kakovostnejše opravljajo svoje naloge in uvajanje kulturo reševanja sporov skozi dialog. Sporazum, ki ga udeleženci podpišejo po končanem mediacijskem postopku, ni neposredno izvršljiv, zato je seveda priporočljivo, da ga udeleženci sklenejo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

V postopku mediacije imata stranki možnost izraziti svoja čustva, se z njimi soočiti in oblikovati rešitev, ki je ugodna za obe strani in ki neredko pripelje do »katarzičnega« učinka. Tudi sodba naj bi imela katarzičen učinek za obe stranki. Vendar v »spopadu« navadno zmaga ena stranka, pa še ta velikokrat ni zadovoljna z »izidom«. Cilj mediacije je t. i. »win-win« sporazum (brez poraženca in zmagovalca), ki je zadovoljiv za obe strani in ki prinaša dolgotrajnejše rezultate.

Čeprav so mediacijo kot obliko reševanja sporov izvajali še pred razvojem sodobnega prava, jo mnogi štejejo kot moderni civilizacijski dosežek na področju razreševanja konfliktov.

Pomembna možnost, ki jo zopet velja poudariti, je, da se mediacije lahko izvajajo tudi zunaj sodišč pri posebej usposobljenih mediatorjih oziroma organizacijah .

Agencija SPIN, d. o. o. nudi možnost mediacije, ki jo izvaja osebje z opravljenim usposabljanjem za mediatorja. Nudimo enostaven, strokoven ter cenovno ugoden dostop do mirnega reševanja sporov. Želimo si, da bi bili ljudje tako ozaveščeni, da bi sprtim strankam predlagali mediacijo ali se sami odločili zanjo, še preden se odločijo spor rešiti po sodni poti. S tem bi spore v družbi prestregli takoj, ko se pojavijo, in jih tako skušali čim prej rešiti.

Zainteresirane stranke se lahko zglasite pri nas, kjer bomo skušali načete konflikte razrešiti in prispevati k izboljšanju odnosov na vseh področjih, ki omejujejo vaše poslovno in/ali privatno življenje.

Več o mediaciji si lahko preberete BROŠURICI Agencije SPIN.