Prav tako mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja. V kolikor tega delodajalec ne stori, je (lahko) kaznovan z globo za prekršek, in sicer od 2.000,00 do 40.000,00 EUR. Odgovorna oseba delodajalca pravne osebe pa je lahko kaznovana z globo od 500 EUR do 4.000 EUR.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Kako bo delodajalec načrtoval in izvajal promocijo zdravja na delovnem mestu, je seveda odločitev delodajalca. Z načrtom promocije zdravja morajo biti seznanjeni vsi zaposleni. Da se zaposleni lahko seznanijo z načrtom, pa je zato priporočljivo, da je načrt promocije in njegovo izvajanje zapisano v obliki Pravilnika.

ZVZD-1 celo določa, da mora delodajalec tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. Za operativno izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu se mora v podjetju določiti odgovorno osebo.

Nenazadnje morajo imeti vsi zaposleni možnost aktivnega sodelovanja pri promociji zdravja na delovnem mestu. Najlažji način, da se to vsem zaposlenim omogoči je, da se z analizo stanja (npr. z anketo, pogovori) ugotovijo želje in potrebe zaposlenih.

Z različnimi koristnimi programi promocije zdravja na delovnem mestu se tako:
– izboljša dolgoročna uspešnost podjetja,
– izboljša produktivnost,
– prispeva k ugledu blagovne znamke,
– izboljša zavzetost zaposlenih in njihovo odpornost proti stresu,
– prispeva k sproščenem in stimulativno delovnim okoljem za zaposlene,
– zmanjša fluktuacija, bolniška odsotnost in prispeva k pozitivnemu delovnemu okolju,
– pozitivno vpliva na življenjski slog zaposlenih.

Čeprav je delodajalčeva zakonska obveznost, da načrtuje promocijo zdravja (da za vse delavce najde in v praksi uveljavi ustrezne rešitve zagotavljanja zdravja), pa je vključevanje delavcev v proces promocije zdravja prostovoljno.

Vir: data.si

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.