Trošarinsko skladište !

Trošarinsko skladište je jedan ili više međusobno povezanih ograđenih prostora ili prostorija koji čine tehnološku cjelinu u kojoj se nalazi nositelj trošarinskog odobrenja proizvodi, skladišti, prima ili otprema trošarinske proizvode u režimu odgode plaćanja trošarine.

Kontaktirajte nas!

Trošarinsko skladište je jedan ili više međusobno povezanih ograđenih prostora ili prostorija koje čine tehnološku cjelinu, u kojima se nositelj trošarinskog odobrenja proizvodi, skladišti, prima ili otprema trošarinske proizvodepod režimom odgode plaćanja trošarine. Skladište mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od ostalih prostora ili prostorija. Trošarinsko skladište može imati osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje. Odobrenje izdaje carinarnica mjesno nadležna prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje trošarinske dozvole može podnijeti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (čl. 19. ZTro):

 • samostalno obavlja poslove vezane uz trošarinske proizvode u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište u Sloveniji;
 • vodi poslovne knjige po sustavu dvojnog knjigovodstva;
 • uredno izvršava porezne i carinske obveze;
 • protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak;
 • dostavi izjavu o instrumentu osiguranja od trošarine;
 • ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka.

Zahtjev se podnosi kod mjestne nadležnoj carinarnici prema sjedištu podnositelja. Podnosi se u pisnom obliku i mora sadržavati podatke i dokaze iz stavka 2. članka 20. ZTro i članka 16. Pravilnika o provedbi ZTro.

Obveze vlasnika trošarinskog skladišta (čl. 22. Zakona o trošarinama):

 • osiguranje odgovarajuće zaštite trošarinskih proizvoda, nadzor nad otpremom i primitkom trošarinskih proizvoda;
 • osiguravanje glatkog nadzora;
 • vođenje evidencije (čl. 22. Pravilnika o provedbi Zakona o trošarinama);
 • obavještavanje carinskog tijela o promjenama podataka navedenih u zahtjevu;
 • obaviještavanje o statusnim promjenama i promjenama vezanim uz djelatnost i zahtjev za izmjenu trošarinske dozvole;
 • izdavanje trošarinskih dokumenata.

Dokument o trošarini.

Riječ je o dokumentu kojim se prati kretanje trošarinskih proizvoda pod režimom odgode plaćanja trošarine. Svaku otpremu iz trošarinskog skladišta ili primitak trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište prati trošarinski dokument.

Djelatnost u trošarinskom skladištu:

 • proizvodnja trošarinskih proizvoda
  • Proizvoditi, prerađivati ​​i distribuirati mogu se samo trošarinski proizvodi, a ostali ako su nusproizvod ove djelatnosti. Zadržavanje ostalih proizvoda u trošarinskom skladištu dopušteno je samo uz posebno dopuštenje carinskog organa.
 • skladištenje trošarinske robe
  • U trošarinskom skladištu može se skladištiti više grupa različitih trošarinskih proizvoda. Pohranjuju se odvojeno prema skupini i vrsti trošarinskog proizvoda. Zadržavanje drugih proizvoda dopušteno je samo uz posebno dopuštenje.

Prednost ishođenja trošarinske dozvole:

Svi trošarinski proizvodi koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu podliježu odgodi plaćanja trošarine. Isto vrijedi i za proizvode koji se kreću između trošarinskih skladišta (čl. 6. Zakona o trošarinama).