Trošarinsko skladišče !

Trošarinsko skladišče je ena ali več med seboj povezanih ograjenih površin ali prostorov, ki sestavljajo tehnološko enoto, v kateri imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine.

Kontaktirajte nas!

Trošarinsko skladišče je ena ali več med seboj povezanih ograjenih površin ali prostorov, ki sestavljajo tehnološko enoto, v kateri imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine. Skladišče mora biti vidno označeno in fizično ločeno od ostalih površin ali prostorov. Trošarinsko skladišče ima lahko oseba, ki je pridobila trošarinsko dovoljenje. Dovoljenje izda carinski urad, ki je krajevno pristojen glede na sedež vložnika.

Za trošarinsko dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje (19. člen ZTro):

 • neodvisno (samostojno) opravlja dejavnost v zvezi s trošarinskimi izdelki v skladu s predpisanimi pogoji in ima sedež v Sloveniji;
 • vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
 • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
 • zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma likvidacije;
 • predloži izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine;
 • izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov.

Vloga se vloži pri krajevno pristojnem carinskem uradu glede na sedež vložnika. Vloži se v pisni obliki in mora vsebovati podatke in dokazila iz 2. odstavka 20. člena ZTro ter 16. člena Pravilnika o izvajanju ZTro.

Obveznosti imetnika trošarinskega skladišča (22. člen Zakona o trošarinah):

 • zagotovitev ustreznega varovanja trošarinskih izdelkov, nadzor nad odpremo in prejemom trošarinskih izdelkov;
 • zagotovitev nemotenega opravljanja nadzora;
 • vodenje evidenc (22. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah);
 • obveščanje carinskega organa o spremembah podatkov, ki so bili navedeni v vlogi;
 • sporočnje statusnih sprememb in sprememb v zvezi z dejavnostjo ter zaprosilo za spremembo trošarinskega dovoljenja;
 • izdajanje trošarinskih dokumentov.

Trošarinski dokument.

To je listina, ki spremlja gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine. Vsako odpremo iz trošarinskega skladišča oziroma sprejem trošarinskih izdelkov v trošarinsko skladišče spremlja trošarinski dokument.

Dejavnost v trošarinskem skladišču:

 • proizvodnja trošarinskih izdelkov
  • Proizvajajo, predelujejo in dodelujejo se lahko le trošarinski izdelki, ostali pa v primeru, če so stranski proizvod te dejavnosti. Zadrževanje drugih izdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.
 • skladiščenje trošarinskih izdelkov
  • V trošarinskem skladišču se lahko skladišči več skupin različnih trošarinskih izdelkov. Skladiščijo se ločeno glede na skupino in vrsto trošarinskega izdelka. Zadrževanje drugih izdelkov je dopustno le s posebnim dovoljenjem.

Prednost pridobitve trošarinskega dovoljenja:

Za vse trošarinske izdelke, ki so proizvedeni in skladiščeni v trošarinskem skladišču, velja odlog plačila trošarine. Enako velja za izdelke, ki se med trošarinskimi skladišči gibljejo (6. člen Zakona o trošarinah).