Prenehanje in zapiranje družb .

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi (insolventni) ali dalj časa plačilno nesposobni (nelikvidni).

Kontaktirajte nas!

Več o insolvenčnih postopkih

Insolvenčne postopke v slovenskem pravu ureja predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novi zakon ureja tudi postopka osebnega stečaja in stečaja zapuščine.

Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno.
Insolvenčni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, poenostavljena prisilna poravnava in prisilna poravnava. Postopka prisilnega prenehanja podjetij pa sta: izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija.

Naše izkušnje !

Naše izkušnje na področju insolvenčnih postopkov in postopkov prisilnega prenehanja družb so dobrodošle pri reševanju finančnih težav (plačilne nesposobnosti in prezadolženosti) družb. Poslovnim partnerjem nudimo poslovno in finančno svetovanje ob oziroma že pred nastankom insolventnosti, analizo finančnega in poslovnega stanja, pripravo načrtov finančnega prestrukturiranja in predlogov za prisilno poravnavo ter pripravo predlogov za začetek stečajnega postopka.

Naše storitve !

Za upnike priglašamo terjatve v omenjenih postopkih, poskrbimo za zaščito njihovih interesov s preučitvijo dejanskega stanja dolžnika v primeru postopka prisilne poravnave ter z aktivnim sodelovanjem v okviru stečajnega postopka poskušamo doseči poplačilo.V vseh drugih primerih (smrt družbenika, potek časa, za katerega je bila družba ustanovljena, sklep družbenikov …) pa se opravi likvidacija družbe.

Naše storitve nudimo upravnim organom družb tudi na področju likvidacije, kjer moramo ločiti med:

– prostovoljno likvidacijo, ki jo izvede sama pravna oseba, in

– prisilno likvidacijo, ki se začne neodvisno od volje pravne osebe in jo izvede sodišče.

Družbenikom in delničarjem ponujamo tudi skrbne preglede poslovno finančnega stanja. V okviru skrbnega pregleda preučimo tako pravilnost evidentiranja posameznih poslovnih dogodkov, analizo poslovanja ter analizo učinkov morebitnih nepravilnosti, ki so nastali tekom poslovanja.

Za več informacij nas pokličite na 070 77 77 65 oz. nam pišite na info@agencijaspin.si in dogovorili se bomo za sestanek, kjer bomo izmenjali potrebne informacije in pomagali vam bomo pri vseh nadaljnjih korakih.