Odpiranje podružnice v Sloveniji .

Podružnice same po sebi nimajo statusa pravne osebe. Nastopajo v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer morajo uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. (ZGD-1).

Kontaktirajte nas!

Pogoji za ustanovitev podružnice v Sloveniji .

Tuje podjetje iz tretje države lahko ustanovi podružnico le, če je matično podjetje vpisano v register že najmanj 2 leti v državi, kjer ima sedež. V kolikor pa želi ustanoviti podružnico podjetje iz EU pa ta pogoj ni potreben. 

Dokumenti, ki jih potrebujemo za odprtje podružnice v Sloveniji (za tuje podjetje):

  • prevod temeljnega akta matične družbe
  • veljavna družbena pogodba
  • izpis iz ustreznega sodnega registra
  • tuje pravne (matično podjetje) in fizične osebe (za direktorja podružnice) morajo imeti slovensko davčno številko
  • poslovno poročilo za zadnje poslovno leto

Sodni tolmač .

Uradni dokumenti ustanovitelja podružnice morajo biti prevedeni pri uradnem slovenskem sodnem tolmaču. Pri pridobitvi uradnih prevodov vam lahko pomagamo v Agenciji SPIN d.o.o. in vam pridobimo uradnega sodnega tolmača, ki bo prevedel vse te dokumente.

Notarski stroški so odvisni od sestave listin, overitve, predlog v sodni register…

Prav tako vam lahko dodatno pomagamo pri pridobitvi slovenskih davčnih številk tako za pravne kot fizične osebe.

Več o sodnem tolmaču