Avada Accountant Demo

Paket MAX d.o.o.

499,00 

Za manjša in večja podjetja, z enim ali več zaposlenimi, dvostavno vodenje računovodstva, s pomočjo računovodskega servisa, DDV zavezanec, paket vsebuje praktično vse obvezne kot tudi priporočene pravilnike, pogodbe, sklepe, akte in dodatna navodila za ravnanja v določenih primerih in situacijah – VEČ KOT 110 OBRAZCEV ZA VAŠE LAŽJE IN UREJENO POSLOVANJE V PODJETJU!

Cena ne vključuje davka!

Kategorija:

Opis

Paket MAX vključuje spodnje dokumente:

 1. FINANCE
 • Enostavno knjigovodstvo
 • Obrazec za enostavno knjigovodstvo
 • Knjiga izdanih računov ddv
 • Knjiga prejetih računov ddv
 • Poslovni izidi – tabela
 • Račun DOO brez DDV
 • Račun DOO z DDV
 • Dobavnica podjetja
 • Obrazec za kompenzacije
 • Opomin za plačilo
 • Sklep o proporcionalni razdelitvi stroškov

 

DODATNO  V PAKETU MAX:

 • Univerzalna posojilna pogodba
 • Register osnovnih sredstev
 • Asignacijska pogodba
 • Tristranska asignacijska pogodba

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 1. MOBING NA DELOVNEM MESTU
  • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola
  • Pravilnik o preprečevanju mobinga (zakonsko obvezen pravilnik)

 

 1. POTNI STROŠKI IN PREHRANA
 • Potni nalog za službeno vozilo
 • Nalog za službeno potovanje
 • Potni nalog za zaposlene podjetja

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 • Sklep za izplačilo višine malice v podjetju
 • Sklep za vodenje kilometrine v podjetju

 

 1. VODENJE IN UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI
  • Vzorec internega pravilnika o varovanju osebnih podatkov v družbi
  • Vzorec internega akta o politiki zavarovanja podatkov

 

DODATNO V PAKETU MAX: 

 • Krovni akt o varovanju osebnih podatkov in informacij družbe
 • Vzorec kataloga zbirke osebnih podatkov – stranke
 • Vzorec kataloga zbirke osebnih podatkov – zaposleni
 • Vzorec pravilnika za vodenje in zavarovanje osebnih podatkov
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o poslovni skrivnosti

 

 1. ZAPOSLOVANJE

5.1 Prijava delovnega mesta na zavod

 • Obrazec M-1
 • Obrazec M-2
 • Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki
 • Kako prijavim prosto delovno mesto
 • Seznam obveznih podatkov_obrazec M-1
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2
 • PD obrazec za prijavo prostega delovnega mesta_48_dzs

 

5.2 Sklenitev delovnega razmerja

 • Pogodba o zaposlitvi
 • Napotnica za obdobni zdravstveni pregled_DZS obrazec 8,205
 • Napotnica za predhodni zdravstveni pregled_DZS obrazec 8,204
 • Prijava_ZZZS_navodila za prijavo podatkov za zavarovanje
 • Pogodba o zaposlitvi2
 • Oglas za prosto delovno mesto v podjetju
 • Sklep o izbiri kandidata
 • Obvestilo neizbranemu kandidatu
 • Opis delovnega mesta direktor

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 • Obrazložitev pravil in posameznih korakov pri zaposlovanju, pogodbi o zaposlitvi
 • Pogodba o poslovodenju z direktorjem družbe
 • Pogodba o zaposlitvi tujca_dodatek k pogodbi
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
 • Pogodba za delo s skrajšanim delovnim časom
 • Sklep o ponudbi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi
 • Opis delovnega mesta poslovni sekretar
 • Sklep o določitvi poskusnega dela

 

5.3 Čas trajanja delovnega razmerja

 • Evidenca ur zaposlenih
 • Izjava o varovanju osebnih in poslovnih podatkov
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Sklep o spremembi pogodbe o zaposlitvi
 • Potrdilo o izplačilu regresa
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 • Letni razpored delovnega časa
 • Obvestilo o plačilnem dnevu
 • Odreditev dela v primeru višje sile
 • Odreditev nadurnega dela
 • Pravilnik o kriterijih, ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti uslužbencev Podjetja
 • Pravilnik o plačah
 • Sklep o disciplinski odgovornosti delavca
 • Sklep o določitvi nadurnega dela
 • Sklep o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Sklep o preizkusu znanja
 • Izjava glede prevoza na delo
 • Obrazec za prijavo nezgode ER8 + Obvezno navodilo in prijava nezgode ER8

 

5.4 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Sklep o ukinitvi delovnega mesta
 • Sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
 • Opomin o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 členu
 • Opomin o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 členu II
 • Pisno opozorilo o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Zagovor delavca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Zapisnik zagovora zaposlenega

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 • Izredna odpoved_OBVEZNO
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Redna odpoved iz krivdnega razloga
 • Redna odpoved iz poslovnega razloga
 • Redna odpoved iz razloga nesposobnosti
 • Tožba podjetja zoper delavca
 • Dogovor o odpravnini z delodajalcem
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi_argumenti
 • Pisni opomin pred redno odpovedjo
 • Pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva
 • Sklep o določitvi odpravnine
 • Začasna prerazporeditev delovnega časa
 • Evidenca_praktični napotki, kako postopati pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi
 • Opomin o moznosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 clenu III
 • Opomin o moznosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 clenu IV
 • Opomin o moznosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 clenu V
 • Sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi

 

 

DODATNO V PAKETU MAX:

5.5 Priporočila za zaposlene

 • Priporočilo komercialist
 • Priporočilo poslovni sekretar
 • Generalno pooblastilo
 • SKP – Standardna klasifikacija poklicev
 • Interni pravilnik – Jubilejna nagrada za zaposlene
 • Pravilnik o video nadzoru
 • Sklep za vgradnjo kamer

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 1. ŠIFRANT POKLICNE IN STROKOVNE IZOBRAZBE VSEBUJE NAZIVE POKLICNE OZ. STROKOVNE IZOBRAZBE
  • Uvodna pojasnila
  • Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe
  • Sistem šifriranja in pregled skupin

 

 1. DRUGI PRAVILNIKI
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju 2
 • Pravilnik o računovodstvu za pravne osebe
 • Pravilnik o uporabi službenih računalnikov
 • Pravilnik o uporabi službenih vozila
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov

 

DODATNO V PAKETU MAX:

 • Pravilnik o popisu
 • Akt o sistematizaciji delovnih mest zakonsko OBVEZEN pravilnik (več kot 10 zaposlenih)
 • Izjava o varnosti z ocenjevanjem neznatnih tveganj
 • Pravilnik o oblikovanju transfernih cen
 • Sklep o razdelitvi dobička
 • Dodelitev In Preklic Zunanjih Pooblastil e-DAVKI
 • Priporočila za Promocijo zdravja na delovnem mestu

Title