1. Člen

O splošnih pogojih
Vsebina Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta virtualniuredi.com nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh virtualniuredi.com ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani www.agencijaspin.si.
Lastnik spletnega mesta Agencija SPIN d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe www.agencijaspin.si .brez predhodnega opozorila uporabnikov.

2. Člen

Uporabljeni pojmi
Spletno mesto z informacijami o gradnji www.agencijaspin.si v lasti podjetja Agencija SPIN d.o.o. je v nadaljevanju SPLETNO MESTO. Lastnik, razvojni akter in upravljalec spletnega mesta www.agencijaspin.si je podjetje Agencija SPIN d.o.o. je v nadaljevanju: SKRBNIK.
Skrbnik je tudi hkrati tudi UPRAVLJALEC Z OSEBNIMI PODATKI.
Spletno mesto je namenjeno uporabi obiskovalcem – podjetnikom. To so zasebniki, podjetja ali institucije, ki potrebujejo virtualno pisarno, so v nadaljevanju: UPORABNIKI. Osebni in tehnični podatki, ki jih uporabniki oddajo v spletni formi z namenom pridobitve ponudbe za virtualno pisarno so v nadaljevanju: POVPRAŠEVANJE

3. Člen

Prizadevanje za točnost informacij
Skrbnik si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih spletnega mesta. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca. Skrbnik se bo na odzval v 7 delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu.

4. Člen

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto si bo prizadevala zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletno mesto ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Spletno mesto lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja spletno mesto. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb spletno mesto ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.

Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

5. Člen

Avtorske pravice
Avtorske pravice za vse vsebine in povpraševanja so last skrbnika, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), razen za vsebine, ki so jih ustvarili izvajalci ali oglaševalci, pri čemer veljajo ista določila ZASP.
Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.
Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja spletno mesto in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. spletno mesto ter produkti v njenem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja spletno mesto je nedovoljena.
Vsebina spletnega profila posameznega izvajalca in vsa intelektualna lastnina izvajalca je last izvajalca. Vsebine in intelektualna lastnina izvajalca je objavljena izključno z izvajalčevo ustno ali pisno privolitvijo. Na zahtevo izvajalca, ki je lahko pisna ali ustna, skrbnik nemudoma umakne intelektualno lastnino ali izbriše profil izvajalca. Vso svojo avtorsko vsebino profila, predvsem pa slike referenc in opise lahko izvajalec ureja sam ali s pomočjo skrbnika.
II. Varovanje osebnih podatkov

6. Člen

Splošno o politiki zasebnosti spletnega mesta
S to Politiko zasebnosti spletno mesto določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani, pri čemer je pomembno to, da spletno mesto spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, spletno mesto si pridržuje pravico do spremembe le-te kadarkoli. Uporabnika zavezuje Politika in Zakon, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.

7. Člen

Skladnost z zakonodajo in uredbami
Skrbnik spletnega mesta se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in za zagotavljanje pravic posameznikov, kot jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

8. Člen

Obdelava osebnih podatkov s strani spletnega mesta
Spletno mesto, ki ponuja storitve odpiranja podjetij, delovnih dovoljenjih, virtualnih pisarnah itd., izvaja naslednje storitve obdelave osebnih podatkov:
– obdelava in dopolnjevanje povpraševanj z dodatnimi tehničnimi informacijami o povpraševanju,
– telefonski pogovori z uporabniki,
– ugotavljanje resnosti uporabnikov,
– priprava ponudb

9. Člen

Prenos podatkov in obveščanje o povpraševanjih
Skrbnik bo uporabniku za namene iz prejšnjega člena na spletnem mestu in po elektronski pošti posredoval naslednje podatke:
– Ime, priimek,
– telefonska številka
– elektronski poštni naslov,
– podatke od podjetja

10. Člen

Varovanje podatkov

Skrbnik se posebej zavezuje:
1. s prejetimi osebnimi podatki ravnati skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki določajo standarde varovanja osebnih podatkov tako, da bo zagotavljal ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za varno pridobivanje, obdelavo in pošiljanje osebnih podatkov;

2. zagotoviti, da bodo pri njem pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ves čas obdelovanja podatkov in tudi po prenehanju obdelovanja, zavezane k varovanju zaupnosti podatkov;

3. zagotavljati spremljanje varnosti osebnih podatkov in v primeru ugotovljenih razlogov za povečano tveganje za varnost osebnih podatkov ali v primeru kršitve takoj izvesti vse potrebne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje nastalih tveganj na najmanjšo možno mero;

4. v primeru nastanka kršitve varnosti osebnih podatkov (npr. uničenje podatkov, vdor v informacijski sistem ali v prostore skrbnika, nepooblaščen dostop, itd.) takoj oziroma v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v roku 2 dni, izvesti vse možne ukrepe za prenehanje kršitve in odpravo škodljivih posledic.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, spletno mesto uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira, a vendar lahko pride nenamenoma do zlorabe. Ker spletna stran podjetja spletno mesto uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, spletno mesto ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh in svetuje uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na teh straneh.

11. Člen

Prenos podatkov in obveščanje o povpraševanjih
Skrbnik bo uporabniku za namene iz prejšnjega člena na spletnem mestu in po elektronski pošti posredoval naslednje podatke:
– Ime, priimek,
– telefonska številka
– elektronski poštni naslov,
– podatke od podjetja

12. Člen

Beleženje neosebnih podatkov in piškotki
Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije spletno mesto uporablja za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

14. Člen

Oddaja in zaključevanje povpraševanja
Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto na način, da oddajo povpraševanje.
Uporabnik se mora ob oddaji povpraševanja strinjati s splošnimi pogoji uporabe in politiko zasebnosti. Ko uporabnik izpolni formo za povpraševanje, na elektronski poštni naslov prejeme ponudbo za izbrano storitev.
Če uporabnik ne odda popolnih podatkov v spletni formi za povpraševanje, še posebej elektronske pošte, skrbnik povpraševanja uporabnika pozove, da podatke posreduje. Če v enem delovnem dnevu podatkov ne dobi, skrbnik povpraševanja ne obravnava.
Če skrbnik glede na pretekle izkušnje ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje virtualniuredi.com, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.
Skrbnik se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki, elektronskimi poštnimi naslovi in telefonskimi številkami v skladu z Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

15. Člen

Sprememba splošnih pogojev
skrbnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Skrbnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.

16. Člen

Pristojnost za spore
Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Brežicah. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.
Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Brežicah.

V Brežicah, 09. 04. 2020

Splošni pogoji veljajo do preklica ali do predhodne vsebinske spremembe.
mag. Gregor Borošak direktor
Agencija SPIN d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
Matična številka : 3849724000