Bi znali navesti razlike med knjigovodjo in računovodjo?

Knjigovodja pomaga računovodjem pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov in lahko dela samostojno, v javnem ali zasebnem sektorju. Računovodja pa skrbi, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila.

Knjigovodja

Knjigovodska listina je papirni ali elektronski zapis o poslovnih dogodkih. Ukvarja s poslovno-finančnimi zadevami v podjetju ali organizaciji. Z njimi ima vpogled v celotno lastnino in vrsto izdatkov in dohodkov. Pri tem skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi, pišejo v opisu poklica knjigovodje na Zavodu RS za zaposlovanje. Knjigovodja največkrat ne opravlja vseh, pač pa samo določena opravila. Njihov obseg in vsebine se lahko zaradi različne organiziranosti ali velikosti podjetij med seboj razlikujejo.

Njegovo delo obsega knjiženje poslovnih dogodkov vidnih iz knjigovodskih listin, ki jih pregleda in vpiše v poslovno knjigo, vanjo pa beleži tudi zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, račun ter znesek v breme ali v dobro. Skrbi, da so vpisi ažurni, časovno zaporedni, popolni in pravilni.

Knjigovodja spremlja tudi nakup nepremičnin, opreme in drugih sredstev, vplačila in izplačila na žiro račun ali z njega, nakup in prodajo blaga in storitev, najemanje posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke, še pišejo na ZRSZ. Med drugim pa knjigovodja pripravlja tudi plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenih, sestavlja računovodska predračunska in obračunska poročila, pri čemer sodeluje z računovodjo.

Računovodja

“Računovodska funkcija v podjetju je v prvi vrsti zelo pomembna, saj spremljanje, analiziranje, predračunavanje in obračunavanje, vseh poslovnih dogodkov v podjetju, pomeni veliko odgovornost, ker so obdelani podatki pomembni za vodstvo organizacije, za načrtovanje, oblikovanje strategij za doseganje ciljev,” je povedala Sabina Dimnik, računovodja–svetovalec podjetja Data.

Računovodja je širši pojem kot knjigovodja. V grobem bi lahko rekli, da slednji, kot že ime pove, knjiži v poslovne knjige, prvi pa skrbi za vodenje računov in strankam, če jih ima, svetuje.

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.